ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

გამოქვეყნების თარიღი: 26 იანვარი, 2023
დასრულების თარიღი: 8 თებერვალი, 2023

             

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ

________________________

 

აუქციონის დაწყება - დამთავრება  26.01.2023წ. 11:00 - 08.02.2023. 17:00

 

 

            ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზებისმიზნითგატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება:

 

ა)  ქ. გურჯაანში, კოსტავას ქუჩა, შესახვევი 1, N4-ში მდებარე, 2734 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ზედ განთავსებული შენობა-ნაგებობით, ს.კ. 51.01.57.433. ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ფასია - 85 800 (ოთხმოცდახუთიათას რვაასი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 25 740 (ოცდახუთიათას შვიდასორმოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 4 290 (ოთხიათას ორასოთხმოცდაათი) ლარი.

  ობიექტის აღწერილობა:

 

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. ზედ განთავსებული შენობა-ნაგებობა, ერთსართულიანია, ძალიან ძველია და დაზიანებულია. ფართი დაუზუსტებელია. აუქციონში გამარჯვების შედეგად, ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვება არ წარმოადგენს მიწის ფართობზე სამშენებლო ნებართვის მიღებისა და მშენებლობის განხორციელების გარანტიას.

 

ბ) ქ. გურჯაანში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე, 19 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს.კ. 51.01.60.757. ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ფასია - 12 920 (თორმეტიათას ცხრაასოცი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 3 876 (სამიათას რვაასსამოცდათექვსმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 646 (ექვსასორმოცდაექვსი) ლარი.

ობიექტის აღწერილობა:

 

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. აუქციონში გამარჯვების შედეგად, ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვება არ წარმოადგენს მიწის ფართობზე სამშენებლო ნებართვის მიღებისა და მშენებლობის განხორციელების გარანტიას.

 

გ) სოფელ ზეგაანში მდებარე, 731 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს.კ. 51.06.56.359, ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ფასია - 8 772 (რვაათას შვიდასსამოცდათორმეტი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 2 632 (ორიათას ექვსასოცდათორმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 439 (ოთხასოცდაცხრამეტი) ლარი.        

ობიექტის აღწერილობა:

 

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის შესასვლელში, გზის მარცხენა მხარეს და ესაზღვრება კერძო საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობას. აუქციონში გამარჯვების შედეგად, ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვება არ წარმოადგენს მიწის ფართობზე სამშენებლო ნებართვის მიღებისა და მშენებლობის განხორციელების გარანტიას.

-  ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი

    ანგარიშსწორებით ბანკში ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით.

-  ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი

    ოქმი.

-  გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონში

    გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

-  ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15

    კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა

    სახაზინო კოდზე:

 

    ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შემთხვევაში - 300503390;

    ბ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა შენობა-ნაგებობით - 300503313.

 

-  30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

    შედეგები უქმდება.

 

-  ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა  

   საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

-  ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

-  დამატებითი ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით ნომერზე - 555 00 41 64. ასევე, შეგიძლია  

   დარეკოთ ცხელ ხაზზე -  1420.

 

 

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

გააზიარე